S o k eShihan Wolfgang Wimmer
Kyoshi - Hachidan
Shihan Thomas Haumüller
Kyoshi - Rokudan
Shihan-Dai Heinz Perzl
Renshi - Godan